افزایش فالور یک شهر خاص به چه شکل می باشد!!!

بیشتر برندها و فروشگاها به دنبال افزایش فالور با ویژگی فالورهای یک شهر یا منطقه می باشند . برای افزایش فالور شهر یا منطقه باید چند نکته رو مورد توجه قرار بدهیم. نکته اول: استفاده از هشتگهای معروف مخصوص منطقه مورد نظر در کپشنهایی که استفاده می کنید حتما از ادامه ی مطلب